Návštěvou internetových stránek adipo.cz potvrzujete, že jste si vědomi níže uvedených skutečností a podle těchto skutečností budete také postupovat. Podmínky se vztahují na všechny osoby (dále jen „Uživatel“), které mají v úmyslu navštívit nebo užívat výše uvedené internetové stránky a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na www.adipo.cz.

AUTORSKÁ A VLASTNICKÁ PRÁVA

Provozovatel a majitel výše uvedených internetových stránek (dále jen Webové stránky) je společnost Portál osobního rozvoje a vzdělávání ED1 s.r.o. (dále jen „Provozovatel“), IČO: 03776727, se sídlem Bezkov 7, okr. Znojmo, PSČ 669 02, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 89052.

Vlastník Webových stránek v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a právu o změně některých zákonů je oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Obsah stránek nelze také uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu vlastníka.

POUŽÍVÁNÍ WEBU

Přístup a používání Webových stránek je bezplatný, není-li uvedeno jinak. Provozovatel však nenese žádnou zodpovědnost za prodej zboží či poskytnutí služeb u svých partnerů a členů. Pouze o nabídce zboží a služeb informuje a prezentuje. Návštěvník zároveň užívá naše stránky na vlastní riziko. Pokud však způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto návštěvníkovi i jiným osobám, tento návštěvník odpovídá za veškeré závazky, náhrady a výdaje vzniklé v důsledku takové poruchy. Uživatel, který vstupuje na portál prostřednictvím sítě Facebook stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit. 

ODPOVĚDNOST A PRÁVA PROVOZOVATELE

Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na těchto stránkách. Výše uvedené zahrnuje škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat návštěvníka, neoprávněný přístup k přenosům a datům návštěvníka a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty.

Veškeré informace na portálu jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí Provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Provozovatel nenese odpovědnost za případný závadný obsah či vzhled materiálů třetích stran, ani neodpovídá za přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Webových stránkách či porušení osobnostních nebo autorských práv prostřednictvím Webových stránek.

Provozovatel se také zříká veškerých záruk, že materiál třetích strán uvedený na Webových stránkách je nezávadný, že přístup na web bude nepřerušený, bez závad, a stránky budou bezpečné. Vyhrazujeme si také právo kdykoliv omezit či ukončit přístup návštěvníka na Webové stránky nebo k jejich částí.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel se zavazuje chránit osobní údaje členů a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

1. Provozovatel zpracovává informace získané prostřednictví tzv. Cookies. Podrobný rozpis dat, získaných z cookies jsou k dispozici zde. Dále může zpracovávat jméno, příjmení, e-mailovou adresu, adresu fakturační a dodací. 

2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Uživatel může odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů písemným oznámením, které bude doručeno na adresu Provozovatele, případně písemně na mail: asociace@adipo.cz

3. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Provozovatele a Zájemců na elektronickou adresu, kterou uživatel uvede v Objednávce. Souhlas Uživatele je dobrovolný. Uživatel může tento souhlas kdykoliv odvolat žádostí odeslanou na mail asociace@adipo.cz.

5.  V případě, že se Uživatel domnívá, že Provozovatel nebo zpracovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého či profesního života, nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, může požadovat od Provozovatele vysvětlení a odstranění vzniklého stavu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE 

1. Uživatel je povinen při návštěvě Webových stránek dodržovat právní předpisy, respektovat právo Provozovatele či třetích osob, hlavně při nakládání s autorskými díly nebo jinými předměty práv duševního vlastnictví.

2. Uživatel nesmí: používat Webové stránky v rozporu s těmito Podmínkami, získávat přihlašovací jména či hesla jiných Uživatelů,komerčně užívat jednotlivé části Webových stránek, používat programy či mechanismy, které mají negativní vliv na provoz Webových stránek, zneužívat, blokovat či měnit jednotlivé části Webových stránek či měnit data Webových stránek.

3. Uživatel prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, případně je zastoupen zákonným zástupcem.

4. Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl Provozovateli jsou úplné a pravdivé, a že se před návštěvou a užíváním Webových stránek důkladně seznámil s těmito Podmínkami, souhlasí s nimi a rozumí jim.

5. Uživatel prohlašuje, že bude používat Webové stránky, vkládat příspěvky do diskuze, nakupovat na stránkách prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření ze strany Provozovatele, že Uživatel využívá více uživatelských účtu, má Provozovatel právo tyto účty smazat nebo blokovat.

6. Uživatel se zavazuje, že pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Webových stránek, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, tyto služby jsou vhodně označeny.

PROPOJENÍ NA TŘETÍ SUBJEKTY

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na Webových stránkách z jiných zdrojů, které jsou však vždy uvedeny, nebo má právo je uveřejnit. Naopak kliknutím na některé odkazy lze tyto stránky opustit. Webové prezentace jiných subjektů, na něž portál odkazuje, nejsou pod kontrolou Provozovatele a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou zodpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webových stránek.

ÚPRAVY V PRAVIDLECH POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Provozovatel má právo dle vlastního uvážení kdykoliv provádět změny těchto pravidel zveřejněním jejich upravené verze na Webových stránkách. Uživatelé a návštěvníci stránek jsou odpovědni za pravidelné sledování veškerých provedených změn těchto pravidel. Pokud budete stránky po provedení změn i nadále používat, změny přijímáte. Pokud se změnami nebudete souhlasit, stránky pro Vás nejsou určeny a nepoužívejte je.

PRÁVNÍ PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY

Provozovatel Webových stránek společnost Portál osobního rozvoje a vzdělávání ED1 s.r.o. má sídlo v České republice a také tyto stránky jsou provozovány z České republiky. Tato pravidla a užívání stránek se řídí právními předpisy České republiky. Samozřejmostí je přístup na Webové stránky ze všech míst světa, stránky však vyhovují právním požadavkům České republiky. Pokud některé z materiálů uvedených na Webových stránkách nebo jejich užívání jsou v rozporu s právními předpisy země příslušného návštěvníka, platnými v době uskutečnění přístupu, pak stránky nejsou pro tohoto návštěvníka určeny.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným či neúčinným, místo těchto ustanovení nastoupí takové, které se nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2017

CO VÁS ZAJÍMÁ?